Simple Present Tense Konu Anlatımı

İngilizce Konu Anlatımı bölümü...
User avatar
yapay-zeka
Site Kurucusu Admin
Site Kurucusu Admin
Posts: 403
Joined: Wed Feb 22, 2017 7:52 pm
Location: Adana

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Postby yapay-zeka » Sat Mar 04, 2017 3:15 pm

İngilizcede cümle yapısı “Özne + Yüklem + Nesne” şeklindedir.
Örnek:
He drinks tea. (O çay içer.)
Özne + Fiil + Nesne
SIMPLE PRESENT (GENİŞ ZAMAN)
Günlük rutinleri, alışkanlıkları, genel durumları ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için Geniş Zaman
(Simple Present) kullanılır.
Routines:
She goes to school at nine o’clock. (O, saat dokuzda okula gider.)
Habits:
I usually play computer games in the evenings. (Akşamları genellikle bilgisayar oyunu oynarım.)
Science:
Water boils at 100°C. (Su 100°C’de kaynar.)
Olumlu Cümle:
“Özne + Yüklem + Nesne” şeklinde cümlenin ögeleri sıralanır.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise yalın kullanılır; ek almaz.
Sadece cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise fiile –s takısı getirilir.
I drink milk. (Ben süt içerim.)
You read a story. (Sen hikaye okursun.)
He drinks milk. (O süt içer.)
She reads a story. (O hikaye okur.)
Olumsuz Cümle:
Özne ile yüklem arasına don’t veya doesn’t getirilir.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise don’t kullanılır.
Cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise doesn’t kullanılır.
I don’t like milk. (Ben süt sevmem.)
You don’t do homework. (Sen ödev yapmazsın.)
We don’t study. (Biz ders çalışmayız.)
They don’t make noise. (Onlar gürültü yapmaz.)
He doesn’t get up early. (O erken kalkmaz.)
She doesn’t watch TV. (O televizyon izlemez.)
It doesn’t smell bad. (O kötü kokmaz.)
Don’t ve doesn’t aşağıdaki şekilde de yazılabilir:
Don’t = do not Doesn’t = does not
Soru Cümlesi:
Özneden önce yardımcı fiil do veya does getirilir.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise do kullanılır.
Cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise does kullanılır.
Do you go to school? (Sen okula gider misin?)
Yes, I do. (olumlu cevap)
No, I don’t. (olumsuz cevap)
Does he drink coffee? (O kahve içer mi?)
Yes, he does. (olumlu cevap)
No, he doesn’t. (olumsuz cevap)
What, when, how, why, which, where gibi soru kelimeleri en başa getirilir:
Where do you go on Sundays? (Pazar gnleri nereye gidersin?) –
I go to the village. (Köye giderim.)
Why don’t you study English? (Neden İngilizce çalışmazsın?) gibi..
Sıklık Zarfları:
Eylemlerin sıklığını belirtmek için always, usually, rarely, never gibi sıklık zarfları kullanılır.
Sıklık zarfları genellikle özne ile yüklem arasında kullanılır.
Always (daima, her zaman),
I always go to bed at nine. (Ben her zaman dokuzda yatarım.)
usually/generally (genellikle),
I usually have toast for breakfast. (Kahvaltı için genellikle tost yerim.)
often/frequently (sık sık),
I often study English. (Sık sık İngilizce çalışırım.)
sometimes (bazen),
I sometimes read book. (Bazen kitap okurum.)
occasionally (ara sıra),
I occasionally eat junk food. (Ara sıra abur cubur yerim.)
rarely/seldom (nadiren),
I seldom read newspapers. (Nadiren gazete okurum.)
never (asla)
I never drive a bike. (Asla bisiklet sürmem.)
Sıklık bildiren zarflardan always, usually, generally, often, olumsuz cümlelerde genellikle don’t ve
doesn’t olumsuz eklerinden sonra kullanılır.
I don’t always get up early. (Her zaman erken kalkmam.)
He doesn’t often watch TV. (O sık sık televizyon izlemez.)
Frequently, sometimes, occasionally olumsuzluk ekinden (don’t ve doesn’t) sonra kullanılır:
I frequentl don’t want to do homework. (Ben sık sık ödev yapmak istemem.)
He sometimes doesn’t have breakfast. (O bazen kahvaltı yapmaz.)
Rarely, seldom, hardly ever, never olumsuz anlam ifade ettikleri için olumsuz cümlede kullanılmaz.
I never come to classes late. (Ben derslere asla geç gelmem.)
I hardly ever go to the cinema. (Sinemaya hemen hemen hiç gitmem.)
-S Takısı Kuralları
Geniş zamanda, sadece olumlu cümlelerde özne 3. tekil şahıs (he/she/it) ise fiile –s takısı eklenir.
He goes to school. / She does homework. / It barks. / He plays chess. / She comes. / It drinks tea.
-S takısının da bazı kuralları vardır.
1.Fiilin sonu “ss, sh,ch,o,x,s ve z” harfleri ie bitiyorsa fiilimize “-es” eklenir.
pass >passes go>goes touch> touches brush>brushes vs.
2.Sonu “sesli harf+y” ile bitiyorsa sadece “-s” eklenir.
play> plays decay> decays employ>employs vs.
3.Sonu “sessiz harf+y” ile bitiyorsa “-y” harfi “-i” ye dönüşür ve sonrasında “-es” eklenir.
cry>cries try<tries study< studies
1. Diğer çoğu fiile sadece “-s” takısı gelir.
put>puts write>writes read>reads take>takes vs.
Diğer Zarflar
Geniş zamanla kullanabileceğimiz diğer zaman zarfları:
every day (her gün), every week (her hafta),
each day (her gün), on Mondays (Pazartesi günleri),
at weekends (hafta sonları), on weekdays (haftaiçi günler),
in the mornings (sabahları),
once a day (günde bir kez),
twice a week (haftada iki kez) gibi…
Bu ifadeler cümlenin sonunda yer alır:
He goes to school on weekdays. (O hafta içi günler okula gider.)
How often…? = Ne sıklıkta…?
How often do you go to cinema? (Ne sıklıkta sinemaya gidersin?)
Twice a week. (Haftada iki defa)

Return to “İngilizce Konu Anlatımı”

Who is online

Users browsing this forum: commoncrawl and 0 guests